ตัวชี้วัดย่อย : เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก (SOE64)